pytania bhp

powrót do strony bhp

 

PYTANIA Z ZAKRESU BHP

        1.Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki zakładu pracy / szkoły w zakresie bhp?

A/ Prawo karne

B/ Kodeks Pracy

C/ Konstytucja

        2. Jaki akt o charakterze podstawowym zawiera m. in. Prawa i obowiązki

            obywateli , w tym również w dziedzinie ochrony pracy ?

                 A/ Polska Norma

                 B/ Kodeks Pracy

                 C/ Konstytucja

        3. Do podstawowych obowiązków każdego pracownika /nauczyciela/ w zakresie bhp należy:

A/ Przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

B/ Zaopatrzenie się w sprzęt ochrony osobistej

C/ Opracowywanie planów poprawy stanu bhp.

4.Czy Każdy pracownik szkoły /nauczyciel/ w swoim zakresie obowiązków musi mieć wyraźnie wyszczególnione sprawy bhp i ppoż.?

        A/ tak

        B/ nie

        C/ tylko osoby z kierownictwa.

5. Za stan bhp w szkole odpowiada:

A/ pracownik służby bhp

B/ dyrektor naczelny

C/ Kierownik administracyjny

6. Zakładowy społeczny inspektor pracy w szkole jest podporządkowany organizacyjnie:

A/ Radzie zakładowej / związkom zawodowym.

B/ Dyrektorowi szkoły

C/ Państwowej Inspekcji Pracy.

7. Instrukcję bhp na stanowisku pracy / w pracowni/ powinien opracować:

A/ pracownik służb bhp

B/ sprawujący nadzór nad tym stanowiskiem pracy /opiekun pracowni

C/ dyrektor

8. Czy można dopuścić do pracy pracownika /nauczyciela /bez uprzedniego wyszkolenia wstępnego w zakresie bhp?

A/ tak

B/ tak w uzgodnieniu z KoiW

C/ nie

9. Kto przewodniczy z urzędu komisji społecznych przeglądów warunków nauki

A/ zakładowy społeczny inspektor pracy.

B/ pracownik służb bhp

C/ dyrektor szkoły

10. Czy w każdym zakładzie pracy/ szkole powinna znajdować się Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy?

A/ tylko w szkołach zawodowych

C/ nie

D/ tak

11. Czy SIP ma prawo przeprowadzenia kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy /szkoły/

A/ tylko w uzgodnieniu z PIP

B/ nie

C/ tak

12. Kto może być pociągnięty do odpowiedzialności służbowej za naruszenie przepisów bhp?

A/ każdy pracownik

B/ tylko osoby z kierownictwa

C/ dyrektor

13. Czy za naruszenie przepisów bhp grozi kara w trybie karno-administracyjnym.

A/ tak

B/ nie

C/ tylko w stosunku do dyrektora.

14. Państwowy Inspektor Pracy może ukarać grzywną:

A/ tylko dyrektora

B/ każdego pracownika

C/ osoby pełniące funkcje kierownicze.

 

15. Kto prowadzi dochodzenie w związku z ciężkim wypadkiem ucznia?

A/ specjalnie powołana komisja

B/ pracownik do spraw bhp

C/ bezpośredni opiekun poszkodowanego ucznia

16. Kto zatwierdza protokół sporządzony przez wyżej wymienioną komisję.

A/ dyrektor szkoły

B/ SIP

C/ Kurator Oświaty i Wychowania

17. Pojęcie wypadku ucznia obejmuje

A/ wypadek na terenie szkoły

B/ wszystkie wypadki w szkole i poza nią, jeżeli poszkodowany pozostawał lub powinien pozostawać pod opieką szkoły.

C/ wszystkie nieszczęśliwe wypadki uczniów.

18. Kto personalnie odpowiada za właściwe prowadzenie zeszytu ewidencji wypadków uczniów.

A/ pracownik służb bhp

B/ pielęgniarka szkolna

C/ dyrektor naczelny

19. Czy wychowawca odpowiada za prawidłowy przebieg akcji ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków.

A/ nie

B/ tak

C/ tylko w klasach 1-3

20. Ubezpieczenie uczniów obejmuje okres:

A/ trwania nauki

B/ przebywania ucznia w szkole

C/ od 1 września do 31 sierpnia

21. Od ilu dni zwolnienia lekarskiego z jednego lub wielu przedmiotów należy zarejestrować wypadek ucznia?

A/ 2 dni

B/ 15 dni

C/ 21 dni

22. Wypadkiem przy pracy nazywamy:

A/ każde nieszczęśliwe zdarzenie w pracy

B/ zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną wewnętrzną i powstające w związku z pracą.

C/ Każdy uraz fizyczny

 

23. Kto przeprowadza dochodzenie w związku z ciężkim wypadkiem przy pracy

A/ zespół złożony z SIP i pracownika służb bhp

B/ pracownik służb bhp

C/ dyrektor

24. Czy pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał udokumentowanego uszczerbku na zdrowiu, należy się jednorazowe odszkodowanie od pracodawcy ?

A/ tylko ubezpieczonym od NW

B/ nie

C/ tak, o ile nie z jego winy

25. Wyłączną podstawą do sporządzenia karty wypadku przy pracy jest

A/ zwolnienie lekarskie

B/ protokół powypadkowy

C/ oświadczenie poszkodowanego

26. Kto ponosi odpowiedzialność za nie prowadzenie rejestrów wypadków

A/ osoba prowadząca sprawy bhp

B/ dyrektor

C/ SIP

27. Czy zakład pracy może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganej odzieży ochronnej?

A/ tak

B/ tak po uzgodnieniu z ZZ

C/ nie

28. Czy dopuszcza się wypłacenie ekwiwalentu za odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej?

A/ tak

B/ w uzgodnieniu z PIP

C/ nie

29. Czy dyrektorzy szkół zobowiązani są do organizowania szkoleń w zakresie bhp

A/ tak

B/ nie

C/ tylko wspólnie z KOiW

 

30. Czy nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu bhp ?

A/ tylko nauczyciele zawodu

B/ nie

C/ tak

31. Młodociany do lat 16 może wykonywać pracę:

A/ zbierania ziemniaków za maszyną

B/ przewożenia ciężarów na taczkach

C/ zbierania ziemniaków uprzednio wykopanych

32. Górna granica udźwigu dla dorosłego mężczyzny wynosi?

A/ 50 kg

B/ 30 kg

C/ 100 kg

33. Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę jest:

                A/ pobieranie wynagrodzenia

                B/ osobiste świadczenie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez

                Pracodawcę

                C/ pisemne potwierdzenie umowy

34. Umowa o pracę wygasa „jak gdyby automatycznie”

A/ na skutek porzucenia pracy przez pracownika

B/ w przypadku choroby dłużej niż 3 miesiące

C/ na skutek ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiązujących praw pracowniczych.

35. Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron czy niewykorzystany urlop za rok bieżący.

A/ przepada

B/ musi być wykorzystany w formie ekwiwalentu pieniężnego o ile nowy zakład nie wyrazi zgody na niewykorzystany urlop

C/ może być wykorzystany w nowym zakładzie pracy o ile nowy zakład wyrazi na to zgodę.

36. Czy praca w niedziele i święta jest dozwolona?

A /tak bez żadnych ograniczeń

B/ tak w przypadkach dozwolonych ustawą i przepisami szczegółowymi

C/ nie

 

37. Od czego przede wszystkim zależy wymiar urlopu pracownika?

A/ od stażu pracy i wykształcenia pracownika

B/ od ustaleń między pracodawcą i pracownikiem.

C/ od znaczenia gospodarczego zakładu pracy

38. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje po roku pracy pracownikowi /nie nauczycielowi/ posiadającemu ukończone studia wyższe?

A/ 17 dni roboczych

B/ 20 dni roboczych

C/ 26 dni roboczych

39. Obowiązek zabezpieczenia części wirujących maszyn wymagany jest do wysokości:

A/ 1,6 m

B/ 2m

C/ 3m

40. Jaka jest najniższa dopuszczalna wartość natężenia oświetlenia w sali lekcyjnej?

A/ 600 Lx (luksów)

B/ 500 Lx

C/ 300 Lx

        41. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dla wszystkich          pracowników spoczywa na:

                A/ KOiW

                B/ Dyrekcji szkoły

                C/ Radzie Zakładowej ZZ

42. Czy dyrektor szkoły może dopuścić do pracy nauczyciela nie posiadającego przeszkolenia w zakresie` p.poż?

A/ tak

B/ tak w uzgodnieniu z KOiW

C/ nie

43. Czy podczas szkolenia wstępnego z bhp, a następnie okresowego muszą być omawiane sprawy bezpieczeństwa pożarowego?

A/ tak

B/ nie

C/ tylko w szkołach zawodowych

 

44. Czy w każdym gmachu szkolnym powinien znajdować się główny wyłącznik prądu elektrycznego oraz gazu?

A/ nie

B/ tak

C/ tylko w warsztatach szkolnych

45. Czy hydronetki wodne mogą być wykorzystane do likwidacji pożarów w obiektach szkolnych?

A/ tylko w internatach

B/ nie

C/ tak

46. Czy każdy obiekt szkolny powinien być wyposażony w instalację alarmową p.poż?

A/ nie

B/ tak

C/ tyko internaty

47. Jaka z niżej podanych gaśnic powinna znajdować się w wyposażeniu bibliotek.

A/ proszkowa

B/ śniegowa

C/ pianowa

48. Kto w naszym państwie sprawuje zwierzchnictwo i nadzór nad ochroną p.poż

A/ związki zawodowe

B/ Minister Spraw Wewnętrznych

C/ PIP

49. Czy w każdej szkole powinna się znajdować instrukcja alarmowa i plan ewakuacyjny?

A/ nie

B/ tak

C/ tylko w internatach i domach dziecka.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1-A, 2- , 3- , 4- , 5- , 31-C, 32-A, 33-B, 34-A, 35-B i C, 36-B, 37-A, 38- B, 39-B, 40-C, 41-B, 42-C, 43-A, 44-B, 45-C, 46-B, 47-A, 48-B, 49-B