szkolenie bhp

pytania bhp

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla Gimnazjum nr2 w Jankowicach

 

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów ( Dz. U. Nr 92, poz. 460 z poź. zm. ).

2. Decyzja Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z dn. 23 kwietnia 1998 r. nr RZ-0950-13/98

1. Potencjalne źródła powstania pożaru charakterystyczne dla budynków szkolnych.

A. Przyczyny powstawania pożaru mogą być różne, do najbardziej prawdopodobnych zalicza się:

1. Nieostrożność pracowników przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to przede wszystkim:

a) porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,

b) palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie,

c) nieostrożne posługiwanie się ( przy braku elektryczności ) świecami, lampami naftowymi itp.

d) prowadzenie prac remontowo – budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych,

2. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja.

a) przeciążenie instalacji elektrycznej,

b) wady i uszkodzenia instalacji lub urządzeń elektrycznych,

c) nie usuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,

d) eksploatacja uszkodzonej sieci energetycznej,

e) eksploatacja punktów świetlnych (żarówek ) w bliskiej odległości od materiałów palnych,

f) samowolna naprawa instalacji lub urządzeń,

g) naprawa bezpieczników drutem

                                        h) stosowanie palnych osłon na punkty świetlne.

3. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja w pomieszczeniach szkolnych.

a) eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie,

b) pozostawianie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych ( grzałki, czajniki, grzejniki itp.

c) eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia, na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

4. Wyładowania elektryczności: - atmosferyczne, statyczne.

5. Podpalenia umyślne.

 

2. Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych.

1. W pomieszczeniach szkolnych jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w pomieszczeniach szkolnych,

b) wrzucanie niedopałków papierosów lub zapałek do koszy na śmieci,

c) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewaćd) się do temperatury przekraczającej 1000 C oraz od przewodów uziemiających i przewodów instalacji odgromowej,

e) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

f) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,5 m od żarówki,

g) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

h) pozostawianie po zakończeniu pracy nie wyłączonych maszyn elektrycznych ( do pisania, liczenia itp.) oraz oświetlenia z wyjątkiem oświetlenia nocnego,

i) zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywanie naprawy instalacji elektrycznej przez osoby nieuprawnione,

j) ograniczenie dostępu do tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

2. Materiały palne znajdujące się wewnątrz budynku lub na terenie przyległym do niego powinny być używane oraz przechowywane w sposób nie naruszający bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

3. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów palnych należy przestrzegać6. następujących zasad:

a) materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wzajemnego oddziaływania,

b) ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 550 C ( alkohole, benzyna, rozpuszczalniki ) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia oraz powinny być dodatkowo zabezpieczone przed stłuczeniem.

 

3. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady obsługi i użycia.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 92, poz.460 z 1992 r.) obiekt Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach powinien być zaopatrzony w gaśnice wg następującej normy:

a) jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m2 powierzchni

3. Przy rozmieszczaniu gaśnic na terenie szkoły kierowano się następującymi zasadami:

a) sprzęt pożarniczy umieszczono w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: na korytarzach szkolnych, w pomieszczeniu biblioteki, w kotłowni,

b) dojścia do sprzętu są oznakowane,

c) rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego - gaśnice, w obiekcie szkoły przedstawiono na schemacie.

4. Wszystkie prace związane z konserwacją i naprawą gaśnic powierzono OSP w Łasinie.

5. Zasady obsługi i użycia gaśnicy.

 

4. Organizacja i warunki ewakuacji w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach

1. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie.

Każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenie obowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym:

b) osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

c) straż pożarną - OSP Łasin tel. 466-4777 lub 998

d) dyrektora szkoły lub nauczycieli,

e) w razie potrzeby:

I Pogotowie Ratunkowe - tel. nr 466-4205

II Policję - tel. nr 466-4207 lub 997

III Pogotowie Energetyczne - tel. nr 466-4216

Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

2. Warunki ewakuacji.

W celu zapewnienia ewakuacji osób z Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach obiekt wyposażono w znaki informacyjne i kierunkowe, ułatwiające proces ewakuacji. Ewakuacja szkoły będzie się odbywać bezpośrednio na plac przed szkołą i na boisko szkolne. Za ewakuację wyposażenia i najważniejszej dokumentacji odpowiedzialni są pracownicy – każdy na swoim stanowisku.

W czasie ewakuacji ludzi i mienia należy przestrzegać następujących zasad:

f) pierwszym obowiązkiem kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą jest zorganizowanie natychmiastowego ratownictwa ludzi, którym życiu lub zdrowiu grozi niebezpieczeństwo,

g) w pierwszej kolejności ( po ewakuacji ludzi ) ewakuować) należy ważniejszą dokumentację, sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe, sprzęt szkolny.

5. Ewakuacją osób i mienia zajmować się będą:

a) obiekt szkoły:

I łącznik i wyjście boczne -

II korytarz główny wyjście na boisko -

III korytarz główny wyjście na szosę -

IV kancelaria szkoły –

V piwnica –

Całością ewakuacji kieruje dyrektor szkoły. Pomocy udzielą strażacy OSP.

 

6. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.

1. W razie powstania pożaru pracownik, który pierwszy go zauważy, obowiązany jest natychmiast zaalarmować2. wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i dyrektora szkoły. Czynności te można zlecić3. innej osobie, samemu zaś przystąpić4. niezwłocznie do gaszenia pożaru za pomocą wszelkich dostępnych środków, jak podręczny sprzęt i środki gaśnicze, koce, piasek itp.

5. Jeżeli nie ma osoby uprawnionej do objęcia kierownictwa jak np. dyrektor szkoły, członek straży pożarnej kierownictwo akcji powinien objąć najbardziej energiczny i opanowany pracownik, który zajmie się zorganizowaniem akcji i rozdzieleniem zadań, jak:

a) zaalarmowanie straży pożarnej, pracowników,

b) pozamykanie drzwi i okien,

c) dostarczenie środków gaśniczych,

d) wyłączenie maszyn, prądu elektrycznego,

e) organizacja ewakuacji ludzi i sprzętu oraz materiałów.

6. Pozostali pracownicy obowiązani są podporządkować. się bez zastrzeżeń rozkazom osoby, która objęła kierownictwo i wszelkie jej polecenia ściśle wykonywać .

7. W chwili przybycia straży pożarnej osoba dotychczas kierująca pracami ratowniczymi ma obowiązek poinformować dowódcę przybyłej jednostki ratowniczo – gaśniczej o dotychczasowym przebiegu akcji i wydanych zarządzeniach oraz podporządkować się jego rozkazom.

8. Przybycie straży pożarnej nie zwalnia pracowników szkoły od dalszej pracy w zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia wykonując polecenia kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.

9. Zadania pracowników, a zwłaszcza dyrektora szkoły nie kończą się z chwilą opanowania i zlikwidowania ognia.

10. Po zakończeniu akcji musza być przeprowadzone niezbędne prace końcowe, które powinny obejmować następujące czynności:

a) dokładna kontrola miejsca pożaru,

b) zabezpieczenie miejsca pogorzeliska poprzez usunięcie lub zabezpieczenie wszelkich elementów konstrukcyjnych grożących zawaleniem się lub wypadkiem,

c) ustalenie warunków użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń,

d) zorganizowanie dozoru i obserwacji pogorzeliska.

11. Po każdym pożarze niezwłocznie przystąpić do uzupełnienia sprzętu pożarniczego i gaśniczego.

Wszyscy pracownicy Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach zapoznali się z treścią niniejszej instrukcji, co potwierdzili niniejszym własnoręcznym podpisem.

 

 

 

L/p

 

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

Gołecka J.

Procajło K.

Zając J.

Jewgiejuk J.

Panter K.

Jakubowski D.

Sobczyńska J.

Ceglewski A.

Zakierska M.

Zakierska E.

Wiśniewska B.

Radacki R.

Urbańska G.

Muzal H.

Sterniczuk K.

Wierzbicka A